صفحه اصلی
دربــاره مــا
تمـاس با ما
فروش اینترنتی
درباره ما

کنترل کیفیتیزدگل ارزش ایمان را جوهره مدیریت خود قرار داده است.فلسفه مدیریتی ما از این اصل نشأت گرفته که عزم ما در جهت پیشرفت و نوآوری و انگیزه ما به عنوان نیروی محرک و سهیم بودن در زندگی بهتر است. در شرایط دشوار برای تولیدی که حاصل رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان و فزونی گرفتن تولیداز مصرف است، شرط بقاء کارخانجات یزدگل درک هرچه بیشتر انتظارات مشتریان و پاسخگویی به آنها باهدف افزایش رضایت مشتریان است. کارخانجات یزدگل رعایت اصول پنجگانه زیر را بعنوان راهکاری مناسب برای نیل به اهداف عالیه خود برگزیده است :

• رعایت دقیق قانون،مقررات والزامات
• توسعه محصولات و ایجاد تنوع درآنها
• نفوذ به سایر بازارها بامحصولات گوناگون
• کاهش قیمت تمام شده ازطریق بهبود عملکرد فرایندها و کاهش دوباره کاریها
و ضایعات تاسرحد رسیدن به نقطه صفر
• ارتقاءسطح کیفیت محصولات مطابق با انتظارات مشتریان

مدیریت کارخانجات یزدگل خود وتمامی کارکنان رامتعهد به برآورده کردن الزامات و خواسته های مشتریان وبهبود مداوم اثربخشی فرایندهای مختلف سازمان دانسته وکوچکترین کوتاهی وقصور را دربکارگیری این خط مشی ، اختلال در برنامه ریزی و توسعه تلقی نموده که مسلماً با اقدامات سریع و بجا مانع از استمرار هر تخلفی خواهد شد .

یزدگل به عنوان یک گروه صنعتی خلاق محور و بنام ، دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران وپروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، همواره سعی نموده است ، با طراحی...

ادامه
گروه صنعتی یزدگل در منطقه ویژه صنعتی یزد واقع شده است . استان یزد به دلیل برخورداری از سه شهرک صنعتی بزرگ و وجود بیش از 2400 واحد تولیدی...